miércoles, 27 de mayo de 2009

Meme por las EOI.

Me llega vía Bías este meme en defensa de una completa oferta de lenguas extranjeras en nuestras Escuelas Oficiales. Se trata de defender el mantenimiento de la oferta de aquellas lenguas que son de menor demanda pero no menos interesantes en sí mismas.

Parece mentira que debamos recordar a nuestras autoridades educativas que en el ámbito de la educación no podemos estar pensando en términos de rentabilidad económica o similares. Resulta triste, una vez más, constatar la ceguera y estrechez mental de los políticos.

Siguiendo las leyes del meme, reproduzco la imagen , copio el texto y lo envío a otros amigos, que seguro estarán tan indignados como yo por esta cuestión, amantes como son de todas las lenguas, clásicas y modernas.
"En el primer trimestre de 2009, la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana va presentar una ordre que pretén regular les EOIs de la nostra comunitat.Aquest document suposa un fort retall en l’oferta d’idiomes a tot el nostre territori amb la pèrdua de llocs de treball docent que aquest fet produirà, així com l’empitjorament de les seues condicions laborals i la defunció de les EOIs que es convertiran, de fet, en centres on s’estudie només l’anglés.

Nosaltres professors d’EOIs entenem que les nostres escoles són l’únic organisme públic que ofereix la possibilitat d’aprendre idiomes als seus ciutadans fora de l’ensenyament obligatori i en alguns idiomes (la majoria) l’única.

Volem assenyalar també el perill que suposa l’aplicació de l’esborrany d’aquesta ordre que comportaria la pèrdua d’un 25% dels grups que estan en funcionament en aquests moments.
Per tot això exigim:
1. que es diferencie entre l’oferta i la demanda d’un idioma com l’anglés de la resta dels idiomes;

2. que la Conselleria assegure l’ensenyament de tots els idiomes de la CEE i de l’àrab, el rus i el xinés;

3. una disminució de les ràtios per tal d’impartir un ensenyament d’idiomes de qualitat i efectiu;

4. una planificació adient d’EOIs i d’aularis;

5. que no es deixe a la voluntat política de l’administració educativa la creació i supressió de grups;

6. no posar cap nombre mínim per a la creació de grups ja que molts dels idiomes que se estudien a les EOIs només es poden aprendre en elles i que cada centre puga ofertar un grup de totes les llengües que ja s’imparteixen i en tots els nivells, per tal de garantir la continuïtat i la finalització dels estudis;

7. que la reserva de places, en règim presencial, per l’alumnat que demane estudiar anglés pertanyent al Cos de Mestres o de Secundària, prevista en l’esborrany, no siga atesa. Aquestes places podrien ofertar-se com a cursos específics o de formació en horari d’ 11 a 17 hores;

8. que es tinguen en compte criteris com ara la ruralitat (cap comarca pot quedar sense oferta d’idiomes per no trobar-se prop d’un àrea urbana) i les necessitats de la societat en quasi totes les comarques en determinats idiomes per motiu de la immigració (sanitat, forces de seguretat, ajuntaments…) per a la creació de grups;

9. que s’escolte la direcció del centre a l’hora de determinar el nombre d’unitats d’una EOI;
10. igualtat d’oportunitats entre alumnes oficials i lliures en les proves de certificació, i per això, l’eliminació de la Fitxa Individualitzada de Seguiment (FIS);

11. que les coordinacions que porten reducció de grups es puguen fer a totes les EOIs."

Envío este meme a Ana, Merxu y Esther, que ya supongo les gustaría que se impartiera Griego Moderno en las las Escuelas Oficiales de Castellón o Valencia.